Taikopeda - taidekorkeakoulupedagogiikka

(kuvitus)

Yhteystiedot

Taikopeda-koordinaattori
Teija Löytönen
teija.loytonen (at) uiah.fi

» Muut yhteyshenkilöt

« Takaisin

Oppimisen ohjaaminen, arviointi ja palaute (10 op)

8.9.2006 – 12.1.2007

Opiskelijan tukeminen ja oppimisen edistäminen ovat opettajan keskeisiä tehtäviä. Opettaja voi näitä tehtäviä toteuttaa monin erilaisin keinoin, joista palautteen antaminen suoraan opetus- ja oppimistilanteessa on varmasti kaikille taidealan opettajille tuttu. Usein oppimisen ja palautteenannon muodot tukeutuvat eri taiteenalojen toimintakäytäntöihin ja ns. hiljaiseen tietoon. Tämän koulutuksen aikana jäsennämme tätä hiljaista tietoa sekä luomme yhdessä hyviä ohjaamisen käytäntöjä taidekorkeakoulujen opettajien työn tueksi.

Koulutus on osa taidekorkeakoulupedagogiikan 25 opintopisteen opintokokonaisuutta.

Tavoite

Koulutuksessa tarkastellaan ohjaamista opettajana työnä. Kunkin osallistujan oman ohjaamisen reflektio eli jälkikäteen ajattelu on työskentelyn keskiössä. Koulutus antaa valmiuksia kohdata opiskelijan ohjaamiseen liittyviä haasteita taidealalla luoda toimintamalleja erilaisiin ohjaustilanteisiin ja -tarpeisiin jäsentää omaa ohjausotetta.

Toteutus

1. Kuusi kaikille yhteistä koulutuspäivää 5 op

2. Vertaisryhmätyöskentely koulutuspäivien välillä 3 op

  • ohjaamisen havainnointi
  • kirjallisuuteen perehtyminen
  • keskusteluyhteenvedot vertaisryhmän tapaamisista verkkoon
  • ryhmän työn kokoaminen esittelyksi

3. Oppimispäiväkirja 2 op

Kouluttajat

Yliopettaja Heikki Pasanen Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Tri, koordinaattori Teija Löytönen Taikopeda, Taideteollinen korkeakoulu

Koulutusjohtaja Martti Raevaara Taideteollinen korkeakoulu

Koulutuksen arviointi

Oppimisen ohjaaminen, arviointi ja palaute –opintokokonaisuuden palautteissa koettiin, että koulutus oli antanut välineitä hahmottaa oppimisen ohjaamista toimintana, jossa voi käyttää erilaisia välineitä ja orientaatioita. Samalla koulutus on antanut nimiä opettajien arkikokemuksille ohjaukseen, arviointiin ja palautteen antamiseen liittyen  

”On oppinut kiinnittämään huomiota myös oman toimintaansa ja kyennyt muuttamaan sitä parempaan suuntaan. ”

”Olen oppinut hahmottamaan ja tunnistamaan ohjauksellisuuteen liittyviä ilmiöitä, sen merkitystä ja mahdollisuuksia työssäni. Asioille tuli taas nimiä. ”

Kaikkiin Taikopedan koulutuksiin liittyy olennaisena osana vertaisryhmätyöskentely. Se on koettu myös tämän koulutuksen keskeisenä antina: 

”Erityisen koskettavaa oli vertaisryhmäni sisäinen työskentely. Opettajalle joka joutuu pääasiassa tekemään yksin työtään, niin tällaisen vertaisryhmän olemassa olo ja yhteinen työskentely on ensiarvoisen tärkeää. Se antoi uutta, vahvisti ja loi tilanteen, jossa on mahdollisuus hengittää yhteisten asioiden äärellä. Kaiken kaikkiaan vapauttava ja voimia antava kokemus. Toisaalta myös lähiopetusjaksot olivat kokonaisuudessaan paljon antavia.”

Vertaisryhmätyöskentelyn lisäksi myös case-työskentely sai kiitosta samoin kuin koulutuksessa jaettu materiaali ja vihjeet lisäkirjallisuudesta. Myös se, että koulutukseen osallistui opettajia useista taidekorkeakouluista, nähtiin avartavana:

Kurssi on erittäin tarpeellinen opettajalle. Paitsi että siellä oppii, se toimii henkisenä tukiryhmänä. On nimenomaan hyvä, että siellä tapaa taidealan opettajia kaikista eri kouluista eikä pyöri vain omien kollegojensa kanssa. Silloin keskustelut fokusoituvat itse opettamisen ongelmiin, ei oman alan sisäpiirin juttuihin.”

”Kurssilla huomasi myös sen, miten oma alueensa taidekorkeakoulussa opettaminen on, miten vähän eväitä ja koulutusta siihen on tarjolla, ja miten paljon siinä itse tarvitsisi ohjausta!”

”Haluaisin opiskella näin jatkossakin. Työskentely on ollut oma-aloitteisuuteen kannustavaa ja olen tullut enemmän itsekseni.”

Koulutuksen kehittämishaasteet painottuvat verkko-oppimisympäristön tarkempaan ohjaukseen ja aktiivisemman työskentelyn virittämiseen.

 

(kuvitus)