Taikopeda - taidekorkeakoulupedagogiikka

(kuvitus)

Yhteystiedot

Taikopeda-koordinaattori
Teija Löytönen
teija.loytonen (at) uiah.fi

» Muut yhteyshenkilöt

« Takaisin

Oppiva ryhmä ja sen ohjaaminen (10 op)

13.1.–2.6.2006

Tavoite

Koulutuksessa tarkastellaan oppivan ryhmän dynamiikkaa ja ryhmän ohjaamista opettajan työn näkökulmasta erityisesti taidekorkeakouluissa. Koulutus antaa valmiuksia
kohdata opiskelijoiden väliseen yhteistyöhön liittyviä ilmiöitä
ohjata ryhmän työskentelyä tavoitteen ja perustehtävän mukaisesti
edistää ryhmän luovan kapasiteetin käyttöönottoa.

Toteutus

  • Kuusi kaikille yhteistä koulutuspäivää, joiden aikana työskennellään teorian parissa sekä kokemuksellisesti ja opettajien arkityössään kohtaamien ryhmätilanteiden pohjalta
  • Kirjallisuuteen tutustuminen
  • Vertaisryhmätyöskentely koulutuspäivien välillä
  • Vertaisryhmien jäsentämät teemat keskustelujen alustuksina
  • Oppimispäiväkirja

Kouluttajat

Professori Kari Kurkela (Sibelius-Akatemia)
Tri, koordinaattori Teija Löytönen (TaikoPeda, Taideteollinen korkeakoulu)

Koulutuksen arviointi

Palautteissa opintojakson nähtiin edistäneen opettajana kehittymistä opettamalla uusia käsitteitä ja teorioita erilaisista ryhmäilmiöistä, joiden avulla voi reflektoida omaa opettajan työtä ja siinä kehittymistä. Opintojakso lisäsi osallistujien käsitystä ryhmän toiminnasta ja siitä miten ohjaaja voi vaikuttaa ryhmän muotoutumiseen ja ohjaamiseen.

”Koen oppineeni konkreettisesti (kokemuksellisesti), mitä on olla ryhmän jäsen ja miten asiat vaikuttavat ryhmän muotoutumiseen sekä tietysti miten ohjaaja voi vaikuttaa ryhmän muotoutumiseen.”

Useimmat osallistujat kokivat osallistuneensa kurssin opetukseen ja vertaisryhmätyöskentelyyn aktiivisesti ja kokivat sen edistäneen omaa ja ryhmän oppimista.

”Mielestäni olin hyvin osallistuvasti läsnä kaikilla jaksoilla ja oletus kai on se, että näin jokainen osaltaan edisti toistensa oppimista.”

”Tehtävät sopivan työllistäviä ja vaativia näin muun työn ohessa.”

Kurssin toteutus koettiin käytännön järjestelyiltään kiitettäväksi. Kurssin työmuotoja pidettiin toimivana kokonaisuutena, koulutuspäivät ja vertaisryhmätyöskentely koettiin mielekkäiksi ja merkitykselliseksi osaksi omaa oppimista. Osa kurssilaisista koki oppimispäiväkirjan kirjoittamisen työläänä, koska opiskelu tapahtuu oman työn ohessa.

”Kouluttajien työskentely oli erinomaista.”

Kouluttajien työskentely nähtiin palautteissa hyvänä. Osa osallistujista olisi toivonut opetuksen lähtökohtien, käsitteistön ja lähestymistavan avaamista heti kurssin alussa.

Kehittämisideoina toivottiin verkko-oppisympäristön ja siellä työskentelyn kehittämistä ja teoriatiedon perusteellisempaa käsittelyä luento-osuuksissa.

(kuvitus)