Taikopeda - taidekorkeakoulupedagogiikka

(kuvitus)

Yhteystiedot

Taikopeda-koordinaattori
Teija Löytönen
teija.loytonen (at) uiah.fi

» Muut yhteyshenkilöt

Pedagoginen kirjahylly

Käsikirja

Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.) (2003). Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja WSOY.

Oppimisnäkemykset

Giroux, Henry A. & McLaren, Peter 2001. Kriittinen pedagogiikka. Suomentanut Vainonen, Jyrki. Toimittaneet Aittola, Tapio & Suoranta, Juha. Vastapaino: Tampere.

Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning. Engelwood Cliffs , NJ : Prentice-Hall.

Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated learning. Legitimate peripheral participation. Cambridge : Cambridge University Press.

Miettinen, R. (2000). Konstruktivistinen oppimisnäkemys ja esineellinen toiminta. Aikuiskasvatus 4/2000, 276-292.

Sava, Inkeri 1993. Taiteellinen oppimisprosessi, Teoksessa Porna, Ismo ja väyrynen, Pirjo (toim.) Taiteen perusopetuksen käsikirja. Suomen kuntaliitto, Opetushallitus.

Säljö, R. (2001). Oppimiskäytännöt. Sosiokulttuurinen näkökulma. Juva: WS Bookwell Oy.

Tynjälä, P. (1999). Oppiminen tiedon rakentamisena. Helsinki : Kirjayhtymä.

Oppimisen ja opettajuuden psykologia

Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. (1999). Tutkiva oppiminen. Porvoo: WSOY.

Lehtinen, E. & Kuusinen, J. (2001). Kasvatuspsykologia. Porvoo: WSOY.

Lindqvist, M. (2000). Keskeneräisyyden puolustus. Helsinki: Otava.

Lönnqvist, J. (2002). Johtajan ja johtamisen psykologiasta. Kohti parempaa ihmisten johtamista. Helsinki: Edita.

Marton, F., Hounsell, D. & Entwistle, N. (eds.) (1997) The experience of learning (2 nd ed.). Edinburgh , UK : Scottish Academic Press.

Räsänen, Pekka; Arikoski, Juha; Mäntynen, Petri; Perttula, Juha 1999. Opettajuuden psykologia. 2. painos. Julkishallinnon koulutuskeskus Oy.

Vygotsky, L. S. (1982). Ajattelu ja kieli. Espoo: Amer-yhtymä Oy Weilin+Göösin kirjapaino.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society. The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Opetuksen suunnittelu ja arviointi

Karjalainen, A. & Kemppainen (1994). Vaihtoehtoisia tenttikäytäntöjä. Ohjeita ja ideoita yliopistotenttien kehittämiseen. Korkeakoulupedagogiikan perusmateriaali1. Oulu: Oulun yliopisto. Monistus- ja kuvakeskus.

Uljens, M. (toim.) (1997). Didaktik. Lund: Studentlitteratur.

Uusikylä, K. & Atjonen, P. (2000). Didaktiikan perusteet. Porvoo: WSOY.

Opetusmenetelmät ja -muodot

Engeström, Y. (1982). Perustietoa opetuksesta. Valtiovarainministerö. Valtion painatuskeskus.

Enkenberg, J. & Väisänen, P. & Savolainen E. (2000). Opettajatiedon kipinöitä: kirjoituksia pedagogiikasta. Joensuun yliopisto: Savonlinnan opettajankoulutuslaitos.

Hakkarainen, P. & Lestinen, L. (toim.) (1995). Kokeilemalla laatua opettamiseen. Kokemuksia pedagogisista vaihtoehdoista korkeakoulutuksessa / Kasvatustieteiden tutkimuslaitos. Jyväskylä.

Kuittinen, M. (1994). Mitä luennoinnin sijaan - Malleja opiskelijan itsenäisen työskentelyn lisäämiseksi. Korkeakoulupedagogiikan perusmateriaali 3. Oulun yliopisto: Monistus- ja kuvakeskus.

Lonka, K. & Lonka, I. (1991). Aktivoiva opetus. Käsikirja aikuisten ja nuorten opettajille. Helsinki: Kirjayhtymä.

Mezirow, J. (et al.) (1995). Uudistava oppiminen. Kriittinen reflektio aikuiskoulutuksessa. Helsinki: Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

Vuorinen, I. (1993). Tuhat tapaa opettaa. Menetelmäopas opettajille, kouluttajille ja ryhmän ohjaajille. Suomen Morenoinstituutin julkaisusarja nro 1. Naantali: Resrussi. Vammalan Kirjapaino Oy.
Luovuus

Kansanen, Pertti ja Uusikylä, Kari (toim.) 2002. Luovuutta, motivaatiota, tunteita. Opetuksen tutkimuksen uusia suuntia. PS-kustannus: Jyväskylä.

Koski, Jussi T. Luova hierre: näkökulmia yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden luovuuteen. Gummerus: Jyväskylä.

Lindqvist, Martti. 1992. Unelma rohkeasta elämästä. Ryhmämatkoja luovuuteen. Otava. Keuruu.

Uusikylä, Kari 1994. Lahjakkaiden kasvatus. PS-kustannus: Jyväskylä.

Uusikylä, Kari 1996. Isät meidän – luovaksi lahjakkuudeksi kasvaminen. PS-kustannus: Jyväskylä.

Uusikylä, Kari ja Piirto, Jane 1999. Luovuus. Taito löytää – rohkeus toteuttaa. PS-kustannus: Jyväskylä.

Oppimispäiväkirjat ja -portfoliot

Moon, J. (1999). Learning Journals. A handbook for academics, students and professional development. London: Kogan Page.

Niikko, A. (2000). Portfolio oppimisen avartajana. Helsinki: Tammi.

Ongelmalähtöinen (OLO) - ongelmaperustainen oppiminen

Boud, D. & Feletti, D. (toim.). (1999). Ongelmalähtöinen oppiminen - uusi tapa oppia. Helsinki: Terra Cognita.

Poikela, S. 1998. Ongelmaperustainen oppiminen. Uusi tapa oppia ja opettaa? Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos. Hämeenlinna.

Yhteistoiminnallinen oppiminen

Leppilampi, A. & Piekkari, U. (2001). Opitaan yhdessä. Pori: Asko Leppilampi Oy ja PRO koulutus ja konsultointi.

Sahlberg, P. & Leppilampi, A. (1994). Yksinään vai yhteisvoimin? - yhdessäoppimisen mahdollisuuksia etsimässä. Helsinki: Yliopistopaino.

Sharan, S. & Sahlberg, P. (toim.) (2002). Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirja. WSOY.

Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa

Manninen, J., Nevgi, A., Matikainen, J., Luukannel, S. & Porevuo, M. (2000). Pedagogiset ja teknologiset innovaatiot ammatillisessa koulutuksessa.

Matikainen, J. & Manninen. J. (toim.) (2000). Aikuiskoulutus verkossa. Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus-ja koulutuskeskus. Tampere: Tammer-Paino.

Nevgi, A. & Tirri, K . (2003). Hyvää verkko-opetusta etsimässä. Oppimista edistävät ja estävät tekijät verkko-oppimisympäristössä - opiskelijoiden kokemukset ja opettajien arviot. Kasvatusalan tutkimuksia - Research in Educational Sciences, 15. Suomen kasvatustieteellinen seura. Turku: Painosalama.

Nevgi, A., Kynäslahti, H., Vahtivuori, S., Uusitalo, A., Ryti, K. (2002). Yliopisto-opettaja verkossa - taidot puntarissa. Verkko-opettajien osaamisalueiden ja tarjolla olevien tukipalveluiden kartoitus. Suomen virtuaaliyliopiston e-julkaisuja 5. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen laitos.

Tella, S., Vahtivuori, S., Vuorento, A., Wager, P., Oksanen, U. (2001). Verkko opetuksessa - opettaja verkossa. Helsinki: Edita.

Vuorovaikutus, ryhmäopetus ja yhteistyötaidot

Asikainen, E. (1995). Pienryhmät - dynaaminen voimavara ja haaste korkeakouluopiskelussa. Teoksessa J. Aaltola & M. Suortamo (toim.) Yliopisto-opetus : Korkeakoulupedagogiikan haasteita. Porvoo: WSOY. 163 - 193.

Bion, W. R. (1979). Kokemuksia ryhmistä . Ryhmädynamiikka psykoanalyysin näkökulmasta. Espoo: Amer-yhtymä Oy, Weilin+Göösin kirjapaino.

Dunderfelt, T. (1998). Henkilökemia. Yhteistyö erilaisten ihmisten välillä. Juva: WSOY.

Goffman, E. (1971) Arkielämämme roolit. Porvoo: WSOY.

Jauhiainen, R. & Eskola, M. (1994). Ryhmäilmiö. Juva: WSOY.

Lahikainen, A.R. ja Pirttilä-Backman, A-M. (toim.) (1998). Sosiaalinen vuorovaikutus. Helsinki: Otava.

Lehtovaara, Jorma – Jaatinen, Riitta. (toim.) 1994. Dialogissa Osa 1. – Matkalla mahdollisuuteen. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja. A21. Jäljennepalvelu. Tampere.
Lehtovaara, Jorma – Jaatinen, Riitta (toim.) 1996. Dialogissa Osa 2. – Ihmisenä ihmisyhteisössä. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja. A8 Jäljennepalvelu. Tampere.

Niemistö, R. (2000). Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia. Oppimateriaaleja 80. Tampere: Tammerpaino.

Ojanen, S. & Keski-Luopa, L. (1995). Työryhmäksi kehittymisen tärkeys pienryhmäopetuksessa. Teoksessa J. Aaltola & M. Suortamo (toim.) Yliopisto-opetus: Korkeakoulupedagogiikan haasteita. Porvoo: WSOY. 194 - 211.

Schellenberg, J. A. (1988). Sosiaalipsykologian klassikoita. Helsinki: Gaudeamus.

Opinnäytetyön ohjaus

Hakala, J. (2000). Opinnäyte ja sen ohjaaminen. Johdatus tutkimusprosessin hallintaan. Tampere: Gaudeamus.

Kinnunen, M. ja Löytty, O. (toim.) (1999). Iso gee: gradua ei jätetä! Tampere: Vastapaino.

Kirjoittamisen ohjaaminen

Lonka, I., & Lonka, K., Karvonen, P. & Leino, P. (2000): Taitava kirjoittaja. Helsinki: Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. 3. painos.

Tynjälä, P., Mason, L. & Lonka, K. (Eds.) (2001). Writing as a learning tool. Integrating theory and practice. Amsterdam: Kluwer Academic Publishers.

Oppimisen ohjaminen

Eriksson, I. ym. (2003). Tuutorointi-opas yliopiston opettajille. Helsingin yliopisto: Opintoasiainosasto. (Tarkempi nimeketieto puuttuu vielä).

Juusela, T., Lillia, T. ja Rinne, J. (2000). Mentoroinnin monet kasvot. Jyväskylä: Yrityskirjat.

Lindblom-Ylänne, S., Lonka, K. & Slotte, V. (2001). Aiotko opiskelijaksi? Helsinki: Edita.

Novak, J.D. & Gowin, D.B. (1984). Opi oppimaan. Gaudeamus.

Onnismaa, Jussi - Pasanen, Heikki – Spangar, Timo (toim.) 2000. Ohjaus ammattina ja tieteenalana 1. Ohjauksen lähestymistavat ja ohjaustutkimus. PS-kustannus: Juva.

Onnismaa, Jussi - Pasanen, Heikki – Spangar, Timo (toim.) 2000. Ohjaus ammattina ja tieteenalana 2. Ohjauksen toimintakentät. PS-kustannus: Porvoo.

Onnismaa, Jussi - Pasanen, Heikki – Spangar, Timo (toim.) 2004. Ohjaus ammattina ja tieteenalana 3. Ohjaustyön välineet. PS-kustannus: Porvoo.

Paunonen-Ilmonen, M. (2001). Työnohjaus. Toiminnan laadunhallinnan varmistaja. Helsinki : WSOY.

Yliopisto-opetuksen kontekstit

Aaltola, J. & Suortamo, M. (toim.) (1995). Yliopisto-opetus. Korkeakoulupedagogiikan haasteita. Juva: WSOY.

Mäkinen, J. & Olkinuora, E. (toim.) (1999). Yliopisto-opiskelu ja sen kokeminen: tutkimuksia opiskelun sosiokulttuurisista ja oppimispsykologisista taustoista Turun yliopistossa / Turun yliopisto, Julkaisusarja 190.

Nuutinen, A. & Kumpula, H. (toim.) (1998). Opetus ja oppiminen tiedeyhteisössä / Kasvatustieteiden tutkimuslaitos. Jyväskylä.

Ylijoki, O. (1998). Akateemiset heimokulttuurit ja noviisien sosialisaatio. Tampere: Vastapaino.

Työyhteisön kehittäminen ja innovaatiot

Miettinen, R., Lehenkari, J., Hasu, M. & Hyvänen, J. (1999). Osaaminen ja uuden luominen innovaatioverkoissa. Helsinki : Taloustieto Oy.

Sarala, U. (1988). Kohti oppivaa organisaatiota: aikuiskoulutusta organisaatiossa. Helsinki : Helsingin yliopisto.

Senge, P. (1993). The Fifth Discipline. The art and practice of the learning organization. London : Century Business/Random House.

Sydänmaalakka, P. (2001). ƒlykäs organisaatio - tiedon, osaamisen ja suorituksen johtaminen. Helsinki: Kauppakaari.

Ammatillinen kehittyminen yliopisto-opettajana

Brookfield , Stephen, D. (1995). Becoming a Critically Reflective Teacher. San Francisco : Jossey-Bass.

Eteläpelto, A. & Tynjälä, P. (toim.) (1999). Oppiminen ja asiantuntijuus. Työelämän koulutuksen näkökulmia. Porvoo: WSOY.

Schön, D. (1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. New York : Basic Books.

Schön, D. (1987). Educating the Reflective Practitioner. London : Jossey-Bass.

Tenhula, T. , Kuure, L., Koponen L., Karjalainen, A. (1996). Akateeminen opetusportfolio yliopisto-opetuksen itsearvioinnissa ja meritoinnissa. Korkeakoulupedagogiikan opetusmateriaali 5, Oulun yliopisto, opintotoimisto.

(kuvitus)