Arviointi

Opiskeluun ja opettamiseen sisältyy aina arviointia. Usein arviointi tapahtuu niin huomaamatta ja luontevasti, ettei sitä edes miellä itsenäiseksi, oppimiseen vaikuttavaksi seikaksi.

Arvioinnin yhtenä tehtävänä on ohjata opiskelijaa oppimisen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisiin valintoihin. Arviointi voidaan yhtäältä nähdä keinona motivoida oppilaita. Toisaalta arviointi antaa tietoa opiskelijan edistymisestä paitsi hänelle itselleen myös opettajalle sekä tuleville oppilaitoksille tai työnantajille. Arviointi on tärkeä väline, jonka avulla opettaja ohjaa opiskelijan oppimista ja kehittää opiskelu- ja opetusmenetelmiä.

Arvioinnissa tärkeä asia on tehdä opiskelijoille selväksi arviointikriteerit. Arvioinnin muoto ja kriteerit tulisi selvittää opiskelijoille jo heti kurssin alussa, sillä arvioinnilla on merkittävä osuus siihen, kuinka opiskelijat suuntautuvat opiskeluun ja oppimiseen. Oppimista koskevan arvioinnin perustavoite on aina oppimisen ohjaaminen ja tukeminen. Arviointiin liittyy opiskelijan oppimista koskevan palautteen antaminen ja edistymisen hahmottaminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Kuvitus: Hanna Konola