Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirja on opiskelijan henkilökohtainen reflektiivisen ajattelun apuväline. Reflektiivisellä ajattelulla tarkoitetaan omaan toimintaan, ajatteluun ja oppimiseen kohdistuvaa arvioivaa ja tietoista ajattelua. Päiväkirjassa opiskelija problematisoi opetettuja teemoja ja esittää omia mielipiteitään niistä. Päiväkirja ei siis ole luennoilla tai kurssikirjoissa esitettyjen asioiden toistamista sellaisenaan vaan niiden kriittistä tarkastelua oppijan omasta näkökulmasta.

Oppimispäiväkirjassa opiskelija pohtii opittavia asioita omalta kannaltaan:

Päiväkirjaan voi myös liittää erilaisia tehtäviä, joissa pyydetään opiskelijoita pohtimaan jotain asiaa tietystä näkökulmasta. Päiväkirjaan voi kirjata myös emotionaalisia kokemuksia tai opetuksen kritiikkiä. Oppimispäiväkirjan on todettu edistävän asioiden syvällistä ymmärtämistä sekä metakognitiivisia ja reflektiivisiä taitoja.

Opiskelija kirjoittaa päiväkirjaa ennen kaikkea itselleen, ei opettajalle. Ajatusten kirjoittaminen ja näkyväksi tekemisen on todettu edistävän asioiden syvällistä ymmärtämistä.

Kuvitus: Hanna Konola