Opiskelijan henkilökohtainen ohjaus HOPS

Ohjaus on yksi opiskelijoiden oppimista ja opintoja edistävä toimintamuoto yliopistoissa ja korkeakouluissa. Opiskelija kohtaa opintopolullaan useita valintoja ja vaiheita, joissa opintojen ohjauksella on merkittävä rooli. Ohjauksen tarve korostuu usein opintojen solmukohdissa. Korkeakoulujen tehtävä on järjestää ohjausta kaikille sitä tarvitseville koko opintokaaren ajan.

Korkeakouluopiskelu on muuttunut voimakkaasti viime vuosina: opiskelijamäärät ovat kasvaneet ja opiskelijajoukko on entistä heterogeenisempää, tutkinnot ja opetussuunnitelmat muuttuvat, opiskelu ja tiedeyhteisön toiminta on kansainvälistynyt ja työelämän muutokset aiheuttavat paineita opiskeluun. Opiskelijat elävät muiden tavoin epävarmuuden ja lisääntyvien epäilysten, riskien ja monien vaihtoehtojen maailmassa.

Lisäksi tieto- ja viestintätekniikan laajempi hyödyntäminen aiheuttaa haasteita opiskelulle ja opetukselle. Edellisten lisäksi käsitykset oppimisesta ovat muuttuneet voimakkaasti – nykyisin opettajan rooli nähdään paljolti juuri oppimisen ohjaajana. Lisäksi nähdään, että oppiminen on mahdollista koko ihmisen eliniän, puhutaankin elinikäisestä oppimisesta. Nämä muutokset merkitsevät haasteita myös HOPS-ohjaukselle.

Kuvitus: Hanna KonolaHOPS- käytännöt vaihtelevat eri korkeakouluissa ja yliopistoissa, yhtä ainoaa oikeaa tapaa tehdä henkilökohtaisia opintosuunnitelmia ei ole.

Suunnitelmaa laadittaessa on toimittava oppimisen ehdoilla - oppiaineen, kurssin, opiskelijoiden ja tilanteen mukaan. Hyvä HOPS - millaisessa muodossa se onkaan - on sekä opettajan että opiskelijan edun mukaista. HOPS:n laadinnan tulisikin herättää opiskelijan kiinnostus: aktivoida opiskelijaa tarkastelemaan omaa osaamistaan, tietojaan, asenteitaan ja valintojaan sekä kannustaa häntä itsenäiseen ajatteluun ja tulevaisuuden suunnitteluun. Hyvin laadittu opintosuunnitelma auttaa myös opettajaa seuraamaan opiskelijan oppimisprosessia ja ammatillista kasvua. Tämä helpottaa samalla opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia.

Kuvitus: Hanna Konola