Ohjaus

Ohjaus on toimintana ja työmenetelmänä monimuotoista, ja sen yhteydessä käytettävät käsitteet ovat melko selkiytymättömiä. Ohjauksen tarkoituksenmukainen toteutuminen edellyttää, että eri toimijoilla on jaettu tulkinta ohjauksen perustehtävistä.

Ohjauksen perustehtävä on opiskelijan opiskelu- ja oppimisprosessin sekä asiantuntijaksi kehittymisen tukeminen. Ohjauksen tavoitteena voidaan pitää itsenäisyyteen ja itseohjautuvuuteen kasvamista.

Opintojen ohjauksen ja neuvonnan keskeiset aihepiirit voidaan hahmottaa esimerkiksi seuraavasti:

Opintojen suunnittelu ja opiskeluprosessin hallinta

Opiskelutaidot

Opiskelijan ja korkeakouluyhteisön välinen yhteys

Opintojaksojen sisältöihin ja menetelmiin/työtapoihin liittyvä ohjaus

Opinnäytetöiden ohjaaminen

Urasuunnittelu ja siirtyminen työelämään

Kuvitus: Hanna Konola Tällä sivustolla voit perehtyä opiskelijan henkilökohtaisen ohjauksen (HOPS), erilaisiin teemoihin.

Kuvitus: Hanna Konola