Ohjauksen muodot

HOPSin muoto

Rajattu HOPS – konkreettinen suunnitelma

Avoin HOPS – ajattelutapa oppimiseen ja kehittymiseen

Henkilökohtainen ohjaustapaaminen

Kuvitus: Hanna KonolaHenkilökohtaisissa ohjaustapaamisissa voidaan syventyä yksittäisen opiskelijan tilanteeseen sekä antaa yksilöityä neuvontaa ja tukea. Ohjaaja oman kokemuksensa ja tiedon avulla auttaa ja tukee ohjattavaa, niin että tämä saa valmiuksia ohjata omaa toimintaansa.

Ohjauksen tavoitteena on opiskelijan ammatillinen kasvu, taiteellisen ajattelun ja ilmaisun sekä asiantuntijuuden kehittyminen. Lisäksi ohjauksella tuetaan opiskelijan itseohjautuvuutta ja ongelmanratkaisutaitojen kasvua.

Ohjauksessa aina pelkkä tiedon välittäminen ei riitä vaan ohjaajan on ymmärrettävä opiskelijan vastaanottokykyä ja mahdollisuuksia omaksua ja käyttää hyväkseen saamaansa ohjausta.

Tärkeitä ja erityistä huomiota vaativia opiskelu- ja työuran käännekohtia ovat:

Opintojen suunnitteluun liittyy myös taloudelliset asiat kuten opintotuen riittävyys, varsinkin opiskelijoilla, joilla on takana aiempia ammattitukintoja. Myös opiskelijoiden työssäkäynnille on rajoituksia, jotka voivat vaikutta opintojen toteuttamiseen.

Pienryhmän ohjaaminen

Opiskelijalle asianmukaisesti ohjattu ryhmä on tärkeä tuen lähde. Muilta opiskelijoilta oppii ja voi verrata omia valintoja, muiden tekemiin. Se luo mahdollisuuden vuorovaikutukselliseen oppimiseen, sosiaaliseen tukeen ja kontaktien luomiseen. Ryhmässä toimiminen kasvattaa sosiaalisia taitoja. Kun ryhmä siinä käytetyt työskentelytavat alkavat tuntua turvallisilta, oman oppimisen reflektointi muuttuu avoimemmaksi. Ryhmäohjaus on myös ajankäytön kannalta suotuisaa. Ryhmä vähentää ohjaajakeskeisyyttä ja tarjoaa ohjaajalle monipuolisen näkökulman opiskelijoiden yksilöllisyyteen.

Ryhmäohjauksen, kuten yleensäkin ohjauksen perustana, on oppimista tukeva ja hyväksyvä ilmapiiri. Turvallinen oppimisympäristö mahdollistaa sen, että opiskelijat uskaltavat osallistua, puhua, esittää kysymyksiä, antaa palautetta, tutkia omaa osaamistaan sekä kokeilla uusia tapoja työskennellä.

Kuvitus: Hanna Konola