Ohjauksen päämäärät

Opintojen ohjauksella vastataan tutkinnonuudistuksen ja yhteiskunnallisten muutosten koulutukselle asettamiin haasteisiin.

Tutkinnonuudistuksella kehitetään opiskelijoiden liikkuvuutta, tutkintojen ja työelämän tarpeiden vastaavuutta myös nopeuttamaan opiskelijoiden valmistumisaikoja, jolloin pyrkimyksenä on opintojen aikataulussa pysyminen. Tavoitteena on opintojen sujuva eteneminen ja opintoaikojen lyhentyminen.

HOPSien lähtökohtana on opetussuunnitelma, jonka sisältämien opintojen tarkoituksenmukaista toteutumista HOPSilla tuetaan. Opetussuunnitelma sisältää opetusta järjestävän tahon tulkinnan valmistuvilta opiskelijoilta edellytettävistä valmiuksista ja työelämän vaatimuksista. Ohjauksen avulla opiskelijaa tuetaan oman osaamisensa tunnistamisessa ja siten luodaan edellytyksiä ammatti-identiteetin rakentumiseen.

Ohjauksen tavoitteena on löytää keinoja, joilla opiskelija kasvaa itsenäisyyteen ja itseohjautuvuuteen. Ohjauksella voidaan saavuttaa oppimisen ja opiskelun kannalta tärkeitä tavoitteita, jotka voivat vaikuttaa positiivisesti esimerkiksi opintoaikojen lyhenemiseen tai korkeakouluopiskelijoiden työelämäsuhteiden ja työllistymisen paranemiseen.

Tällaisia hyötyjä ovat mm.

HOPS voidaan nähdä opiskelijan yksilöllisenä ammatti-identiteetin rakennusprosessina, kasvuna asiantuntijuuteen omalla alallaan.

HOPS on myös tekninen opintojen suunnitteluväline, jolla pyritään ajoittamaan opintoja ajallisesti loogiseksi kokonaisuudeksi lukukauden ajalle. Opintojen suunnittelu on myös väline, jolla pyritään mahdollisuuksien mukaan suunnittelemaan koulutusta vastaamaan opiskelijoiden tarpeita.

Kuvitus: Hanna Konola