Opettaja ohjaajana

Ohjausta antavan tärkein ominaisuus näyttää olevan se, että hän on mukana ohjaajana oman kiinnostuksen ja halunsa innoittamana.

Opettajalla on vapaus ohjata omalla tavallaan. Vapaus mahdollistaa erilaisten ohjaustapojen käytön ja kokeilun. Monilla laitoksilla opettajilla on oikeus korvata osa ohjaukseen käytetyistä tunneista opetusvelvollisuudesta. Joidenkin opettajien mielestä korvaaminen ei ole edes tarpeellista, koska vastuun jakamisella ohjaus on enemmin keventänyt työtaakkaa kuin lisännyt sitä.

Ohjauksen näkyvimpiä vaikutuksia on ollut opiskelijoiden aktivoituminen ja opiskelijoiden ja opettajien välisen muurin madaltuminen. Ohjauksen myötä osa opettajista on kokenut pystyvänsä hahmottamaan opiskelijoiden ongelmia paremmin. Parhaimmillaan opettaja on ohjauskokemusten kautta oivaltanut opettamisen merkityksen. Osa opettajista on havainnut opiskelijoiden oppimistulosten paranevan ja oppimisen helpottuvan.

Opiskelijoiden keskeyttämiset ovat myös vähentyneet etenkin sellaisilla aloilla, missä ne ovat olleet suhteellisen korkeita aikaisemmin. Tieto omasta alasta auttaa motivoitumaan ja integroitumaan opiskeluun paremmin.

Ohjaustoiminnan ansiosta myös vuorovaikutus ja laitosten ilmapiiri on epävirallistunut ja parantunut. Vastaanottoaikoja ei ole tarvinnut enää orjallisesti noudattaa vaan juttelemaan on voinut mennä muulloinkin. Ohjaus on myös helpottanut uusien ja erilaisten opetusmenetelmien ja vaihtoehtojen käyttöönottoa sekä lisännyt opiskelun joustavaa ja opiskelijakohtaista suunnittelua.

Edelleen osa opettajista pitää ohjausta opiskelijoiden holhoamisena. Ongelmana näyttää olevan yleinen epätietoisuus siitä, mitä ohjaus oikeastaan on ja miten se auttaisi oman alan opiskelijoita heidän opiskeluprosessissaan. Opiskelijoiden kanssa yhdessä toimiminen saattaa olla osalle opettajista edelleen vierasta.

Opintojen suunnittelun tukeminen

Kuvitus: Hanna KonolaOpintojen suunnittelua voi tukea monin tavoin. Opiskelijoiden pohdintaa voi tukea antamalla apukysymyksiä, esimerkiksi:

1. Lähtötilanteen kartoitus

2. Tavoitteiden asettaminen ja opintojen suunnittelu

3. Arviointi

Joidenkin kokemusten mukaan varttuneemmat opiskelijat kaipaavat ohjausta erityisesti oman ammatti-identiteettinsä arviointiin ja siihen miten parantaa sitä opintojen avulla. Nuoremmat opiskelijat taas haluavat ohjausta opintojen suunnitteluun yleensä, sivuainevalintoihin sekä opintojen aikataulutukseen.

Kuvitus: Hanna Konola