Opiskelijan ohjaustarpeen tunnistaminen

Kuvitus: Hanna KonolaHOPSien avulla pyritään saamaan ohjauksen piiriin, juuri ne opiskelijat, jotka ohjausta tarvitsevat.

Yksi ratkaisu on sitoa opintojen suunnittelu osaksi opintojaksoa ja siten osaksi kurssivaatimuksia. Tämä asettaa opettajat keskeiseen rooliin ohjauksessa. Hopsin laadintaa tulisi tukea ohjauskeskusteluilla, joissa voidaan tarkastella oppilaan tilannetta.

Ohjaukseen osallistuminen on yleensä opiskelijoille vapaaehtoista, heille tarjottu mahdollisuus. Opettajien huolenaiheista päällimmäisinä ovat usein sellaiset opiskelijat, jotka eivät tule tapaamisiin. Opettajat arvioivat, että juuri nämä opiskelijat tarvitsisivat ohjausta kaikkein eniten.

Muita erityishuomiota vaativia ohjaustilanteita voivat olla opiskelijoiden erilaiset oppimisvaikeudet, työn ja opiskelujen yhteensovittaminen ja motivaatiokysymykset.

Opettajat usein toivovat opiskelijoiden olevan aktiivisempia, jotta ohjausta voitaisiin hyödyntää ja kehittää edelleen.

Tavoitteista opintojaksoihin

Opintojen suunnittelu liittyy kiinteästi koulutuksessa järjestettävään kurssitarjontaan. Opiskelija voi tarvita ohjausta käsittääkseen, millaiset tavoitteet ovat realistisia toteuttaa tietyssä ajassa ja toteutetaanko suunnitelmien mukaista opetusta. Opintojen suunnittelua ja etenemistä tulisi tarkistaa vuosittain.

Heti opintojen alussa tulisi selvittää opiskelijoiden aiemmat opinnot ja niiden hyväksi lukeminen.

Millaisia ovat opiskelijoiden mahdollisuudet eri pää- ja sivuainevalintoihin, opintojen ajoittaminen eri jaksoille ja lukukausille.

Lisäksi opiskelija tarvitsee tukea siihen, että hän hahmottaa kaksiportaisen tutkintorakenteen, valtakunnallisen joustavan opinto-oikeuden (JOO-opinnot), mahdollisuuden opiskelijavaihtoon ulkomailla sekä verkko-opintojen tarjoamat mahdollisuudet. Opintojen alussa myös käytännön asioihin, opiskeluympäristöön ja toimintatapoihin tutustuminen on oleellista.

Ammatillisen suuntautumisen löytäminen

Opiskelijaa on hyvä ohjata tiedostamaan opintojen suunnittelun ja valintojen vaikutukset työnsaantimahdollisuuksiin. Yksi mahdollisuus on kutsua työelämästä samalta alalta valmistuneita vierailulle tai esimerkiksi kertoa omista ammattiin liittyvistä valinnoista. Esimerkit lisäävät opiskelijoiden motivaatiota sekä kiinnittävät opinnot konkreettisesti tiettyihin ammatillisiin tavoitteisiin. Samalla on ajankohtaista puhua erilaisista sivuainevaihtoehdoista ja ohjata opintovalintoja.

Opiskelijoille on myös hyötyä tiedostaa harjoittelupaikkojen merkitys työelämään sijoittumisessa. Kannattaa jo opiskelujen aikana miettiä, millaisia yhteistyöverkostoja on mahdollista luoda ja missä niitä voi jatkossakin hyödyntää.

Kuvitus: Hanna Konola