Portfolio

Portfoliolla tarkoitetaan opiskelijan omaa "kansiota" eli sellaista opiskelutehtävien tai kirjoitusten kokoelmaa, joka edustaa monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti hänen osaamistaan ja jonka opiskelija on itse tehnyt tai valikoinut opintojensa aikana.

Opiskelija voi sisällyttää portfolioonsa myös esimerkiksi opiskeluprosessin kuvauksen ja sen onnistumisen, osaamisen vahvoja ja heikkoja puolia, opiskelutaitojen kehittymistä sekä opiskelun jatkotavoitteita.

Portfoliossa lähtökohtana on opiskelijan tieto- ja kokemusmaailma. Portfolio voi olla oman oppimisen työkalu, mutta sitä voidaan käyttää myös osana opintojen tai opintojakson suorittamista. Portfolion punaisena lankana on se, että opitaan aktiivisesti havainnoimaan ja arvioimaan omaa ajattelua ja toimintaa. Portfolion kokoaminen edellyttää selkeitä tavoitteita, joihin opiskelija pyrkii. Portfolion lähtökohtana voidaan pitää henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa eli HOPSia, jolloin portfoliossa seurataan suunnitelmien toteutumista. Muodoltaan portfolio voi olla kansio, salkku, videofilmi, tietokonelevyke, sivusto verkossa, kasetti, esine- tai kuvakokoelma. Muoto ei kuitenkaan ole tärkeintä vaan portfolion tuottamis-, valikointi- ja arviointiprosessi.

Kun opiskelija kokoaa portfoliota, hän samalla opiskelija arvioi ja valikoi tehtyjä töitään sekä arvioi omaa oppimistaan, oppien paljon myös oppimisprosessista. Näin huomataan, että opiskelun tuloksellisuus riippuu omasta työstä, yritteliäisyydestä sekä tarkoituksenmukaisten opiskelustrategioiden käytöstä. Portfolion kokoaminen asettaa opiskelijan kasvotusten oman oppimisensa kanssa. Opiskelija vertaa edistymistään ensisijaisesti omiin aikaisempiin tuloksiinsa eikä muiden saavutuksiin.

Portfoliotyöskentelyn ohjaus

Opiskelija tarvitsee portfolion teossa oppimisyhteisön tukea, sillä juuri ohjaus ja palaute virittävät ja suuntaavat työskentelyä. Ohjaajalle portfolioarviointi antaa mahdollisuuden tutustua opiskelijoihin paremmin – heidän taitoihinsa, ajatuksiinsa, tavoitteisiin sekä opiskelustrategioihin. Opiskelijoiden portfoliot osoittavat opiskelijoiden osaamisen tason ja antaa ohjaajalle viitteitä, millä tavalla opiskelijaa tulisi ohjata ja tukea motivoivasti, heidän omista lähtökohdistaan käsin. Ohjaaja tukee opiskelijan oppimisprosessin etenemistä ja pyrkii saamaan opiskelijan omat ongelmat ja kehittämispyrkimykset esiin. Päämääränä on suunnata opiskelijaa kohti kehittävää itsearviointia.

Tyypillisimpiä ongelmia portfolioiden rakentamisessa ovat opiskelijoiden sitoutumattomuus, riittämätön ennakkovalmennus kansion tekemiseen sekä opiskelijoiden vääränlaiset uskomukset tai käsitykset portfolion teosta tai sen vaiheista. Lopputulosta voi heikentää myös pelko siitä, ettei pysty saavuttamaan portfoliolle asetettuja tavoitteita, keräämään oikeanlaista materiaalia tai pelko itselle epämieluisesta palautteesta.

Ennakkoluuloja portfoliotyöskentelyä kohtaan voidaan vähentää selkeällä ohjeistuksella portfolioiden tarkoituksesta ja sisällöstä erilaisin ohjein.

Omien töiden arviointi- ja valikointiprosessi auttaa

Erilaisia portfolioita

Kuvitus: Hanna Konola