Lähestymistapoja opetukseen

Erilaiset opetus- ja oppimisnäkemykset voidaan nähdä opettajan ajattelun ja toiminnan työkaluina. Näkemyksiin perehtyessään opettaja pystyy selkeyttämään omia käsityksiään ja tulemaan tietoiseksi omasta työstään opettajana. Opetus- ja oppimisnäkemyksiä voidaan luokitella monin eri kriteerein.

Opettaja voi tutkia eri näkemyksiä selvittämällä esimerkiksi:

  1. Minkälaisia tieto-, taide- ja ihmiskäsityksiä oman toiminnan taustalla on?
  2. Minkälainen on opiskelijan asema ja rooli oppimisprosessissa?
  3. Minkälainen on opettajan rooli ja asema?
  4. Painottuuko omassa opetuksessa oppiminen yksilöllisenä vai yhteisöllisenä työskentelynä?
  5. Miten oman työn perusteet vaikuttavat opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin?

Seuraava kaaviossa on jäsennyksiä eri oppimisnäkemysten ulottuvuuksista:

Oppimis-
näkemys
Behavio-
rismi
Kognitiiviset näkemykset Huma-
nismi
Konstrukti-
vismi
Sosiokonstruk-
tivismi
Tavoite Tiedon jakaminen Jäsennellyn tiedon välittäminen Opettajan ja opiskelijan vuoro-
vaikutus
Ymmärtä-
miseen auttaminen ja tukeminen
Käsit-
teellinen muutos
Opettajan rooli Tiedon valmistelija ja jakaja Tiedon jäsentäjä ja välittäjä Ohjaaja ja valmentaja Fasili-
taattori, auttaja ja opastaja
Muutosagentti ja kehityksen alkuunpanija, edelläkulkija
Opetus Tiedon-
välitystä
Tiedollisen ristiriidan herättäminen ja oppimis-
prosessia loogisesti tukeva esitys
Vuorovaiku-
tuksellinen, keskus-
televa prosessi
Prosessi-
maista opetusta, jossa tavoitteena opiskelijoiden oppimisen tukeminen
Kehittävää, suuntaa näyttävää ja lähikehityksen vyöhyk-
keelle ohjaavaa opetusta
Opiskelijan rooli Passiivinen vastaanottaja Vastaanottaja, aktiivinen kokeilija Osallistuja Opiskelija vastaa omasta oppimisestaan Opiskelija osallistuu yhteiseen oppimis-
prosessiin ja vastaa myös muiden oppimisesta
Sisältö Sisältö on määritelty etukäteen opetus-
suunnitelmassa.
Opettaja organisoi ja jäsentää opetus-
suunnitel-
massa kuvatun sisällön opetusta varten
Opettaja etsii ja valitse sisällöt oman asiantunte-
muksensa pohjalta
Sisällön määrittelevät ja sopivat opettaja ja opiskelija yhdessä Opiskelijan itsensä määrittämä ja muodostama, muuttuva sisältö
Tieto Opettajan omistama tieto. Tieto siirtyy opiskelijalle. Opettajan omistama tieto. Opiskelija saa tiedon oivaltamalla ja soveltamalla. Opettajan omistama tieto, jonka opiskelija löytää. Opiskelija rakentaa itse oman tietonsa. Sosiaalisesti yhdessä muiden kanssa konstruoitu tieto.

(Kember 1997; Lindblom-Ylänne, S.& Nevgi A. 2002, s.113 muokaten)

Kuvitus: Hanna Konola