Opetuksen suunnittelu

Opettaminen on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa pyritään mahdollistamaan ja edistämään opiskelijoiden oppimista. Opetuksen suunnittelu lähtee oppimistavoitteiden määrittelemisestä ja opetettavan aineksen ja sisällön valitsemisesta.

Kuvitus: Hanna KonolaOppimisen tavoitteiden määrittely ja sisällön määrittely johtavat myös oppimisen arvioinnin keinojen valintaan. Opettaja joutuu jo opetusta suunnitellessaan miettimään, millä menetelmin ja millaisin kriteerein hän haluaa arvioida opiskelijoidensa osaamisen. Oppimisen tavoitteiden saavuttamiseksi opettaja joutuu myös miettimään niitä opetusmenetelmiä ja keinoja, joilla hän pyrkii saamaan aikaan oppimista.

Opetus on vuorovaikutustapahtuma, jossa toimijoina ovat opettaja ja opiskelijat. Kaikkien toimijoiden yhteisenä tavoitteena on saada aikaan laadukasta oppimista.

Kuvitus: Hanna Konola