Oppimistyylit ja strategiat

Ihmiset ovat erilaisia, ja tämä pätee myös opiskeluun ja oppimiseen. Emme kaikki opi samalla tavoin. Meillä kullakin on omat mieltymyksemme ja tottumuksemme tietynlaisiin opiskelutapoihin. Opiskelijat ovat myös valinneet oman opiskelualansa hyvin erilaisista syistä: opiskelijat ovat eri tavoin kiinnostuneita opiskelustaan ja tulevasta ammatistaan tai itsensä kehittämisestä.

Yleensä erilasilla oppimisstrategioilla viitataan niihin tapoihin ja keinoihin, joilla opiskelija suorittaa tietyn oppimistehtävän. Oppimistyylillä sen sijaan tarkoitetaan opiskelijan pysyvämpiä taipumuksia käyttää tietynlaisia opiskelu- ja oppimistapoja. Oppimistyylien ja -strategioiden lisäksi puhutaan myös erilaisista opiskeluorientaatioista.

Kuvitus: Hanna Konola

Oppimisstrategioita

Erilaiset oppimisstrategiat eroavat toisistaan sen mukaan, minkälaisia ja minkä tasoisia prosesseja niihin sisältyy. Syväsuuntautunut, holistinen oppiminen pyrkii liittämään uudet asiat aikaisempiin tietoihin ja kokemuksiin. Opiskelija pyrkii ymmärtämään oppimaansa ja muodostamaan selkeän kokonaiskuvan aiheesta.

Serialistista oppimisstrategiaa käyttävän oppijan huomio kiinnittyy puolestaan yksityiskohtiin, jolloin tieto ja osaaminen etenevät vaiheittaisesti yksityiskohtien kokoelmaksi. Välttämättä tällainen strategia ei tuota hahmoa kokonaisuudesta. Jotkut opiskelijat pystyvät yhdistämään molempia strategioita ja käyttämään niitä joustavasti. Erilaiset oppimisstrategiat eivät ole yksilön pysyviä ominaisuuksia, vaan voivat vaihdella tilanteen ja tehtävän mukaisesti. Opiskelija käyttää erilaisia strategioita oman elämäntilanteensa, mielenkiintonsa ja orientaationsa mukaisesti.

Opiskeluorientaatioita

Opiskeluorientaatiolla tarkoitetaan opiskelijan itselleen asettamia tavoitteita, motiiveja ja odotuksia opiskelua kohtaan. Opiskeluorientaatio ohjaa siksi merkittävällä tavalla opiskelua. Opiskelija voi esimerkiksi pyrkiä ymmärtämään syvällisesti oppimaansa, testaamaan omia kykyjään ja löytämään henkilökohtaisen kasvun avaimia. Toiset taas opiskelevat, koska ovat kiinnostuneita ammatilliseen alaan liittyvistä työtehtävistä. He haluavat pätevöityä alalle. Jotkut opiskelijat ovat puolestaan kiinnostuneita akateemisista saavutuksista ja suuntautuvat tiedon tuottamiseen ja ehkä persoonalliseen ilmaisun tutkimiseen. On myös opiskelijoita, joille tärkein motiivi opiskelussa ovat muut opiskelijat. Heidän opiskeluorientaatiotaan voisi kuvailla sosiaaliseksi.

Opiskelu- tai koulutusorientaatio ei välttämättä ole opiskelijalle aina kovin kirkas. Sen sijaan opiskelija saattaa suhtautua omaan opiskeluunsa ja oppimiseensa hyvin ristiriitaisin tuntein ja motiivein. Oppiminen, uusien tietojen ja taitojen omaksuminen haastavat opiskelijan käsitystä itsestään ja muuttavat suhdetta opiskeluun.

Kuvitus: Hanna Konola