Taiteellinen oppiminen

Taiteen opetuksen perimmäinen tehtävä on tukea ja edistää oppimista. Taiteellisen oppimisprosessin määrittely ei ole yksiselitteistä: Onko oppiminen luonteeltaan tuotos vai prosessi ja mikä on erityisesti taiteelliselle oppimiselle ominaista?

Taiteellinen oppiminen edellyttää kaiken aikaa oman ilmaisullisen taiteellisen työskentelyn ja vastaanottoprosessien vuorovaikutusta. Oppija tekee havaintoja, seuraa omaa luovaa ilmaisuprosessiaan sen eri vaiheissa, sen aikana syntyviä mielikuvia, ideoita, luonnoksia ja arvioi niitä kriittisesti. Samalla oppija kokee elämyksellisesti, tulkitsee, analysoi ja antaa toiminnalleen sekä sen eri vaiheille persoonallisia merkityksiä. Tämänkaltainen toiminta muuntaa kaiken aikaa ilmaisua. Tekijä voi saada uusia ideoita, laajentaa näkemystään, suorittaa korvaavaa, varioivaa, uusia merkityksiä luovaa toimintaa, mikäli hän ei ole tyytyväinen taiteelliseen ilmaisunsa johonkin aspektiin tai haluaa muuttaa ilmaisuaan.

Oppimisprosessina reflektointi/pohdinta muiden opiskelijoiden ja opettajan kanssa tulee tärkeäksi osaksi opetusta ja laajentaa sekä syventää taiteellista oppimista.


Kuvitus: Hanna Konola