Yhteisöllinen oppiminen

Ihmisen toiminta, oppiminen mukaan luettuna, on sidottu siihen kulttuuriin, aikaan, paikkaan ja tilanteeseen, jossa se tapahtuu. Oppimista on näin ollen tarkasteltava sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä, ei yksinomaan yksilöllisenä ilmiönä.

Oppiminen nähdään prosessina, jossa oppija osallistuu yhteisöjen toimintaan, aluksi rajatulla vastuulla ja hiljalleen taitojen ja tietämyksen kehittyessä yhä kasvavalla vastuulla saaden lopulta aseman yhteisön täysivaltaisena jäsenenä. Teorian mukaan oppiminen ei tapahdu yksilön päässä vaan yksilön ja yhteisön välisissä suhteissa. Keskeistä tämän suuntauksessa ei olekaan yksittäinen oppija vaan koko toimintayhteisö (community of practice) tai, jos puhutaan erityisesti kouluoppimisesta, oppijoiden yhteisö (community of learners). Tämän oppimisnäkemyksen mukaan korkeatasoisiin tehtäviin valmistautuessa on oleellista osallistuminen ammatilliseen kulttuuriin.

Kuvitus: Hanna KonolaOppimisprosessissa keskeistä on, että opiskelijat osallistuvat alusta lähtien aktiivisesti alan aitoihin käytäntöihin, ratkaisevat aitoja ongelmia ja tutustuvat alan toimijoiden ajattelutapoihin ja toimintakulttuureihin. Tällä tavoin he tulevat asteittain ammatillisen yhteisön täysivaltaisiksi jäseniksi ja kykeneviksi käsittelemään alan tietoa ja ongelmia asianmukaisella tavalla.

Kuvitus: Hanna Konola