Yhteistoiminnallinen oppiminen

Yhteistoiminnallisella tai ryhmäoppimisella tarkoitetaan opetusmenetelmiä, joissa oppilaita rohkaistaan työskentelemään yhdessä oppimistehtävien suorittamiseksi.

Yhteistoiminnallisen oppimisen periaate pohjautuu opiskelijakeskeisyyteen, opiskelija nähdään aktiivisena tiedon tuottamisen osapuolena. Yhteistoiminnallisen, ryhmissä tapahtuvan keskustelun, erilaisten näkökulmien esiin tuomisen ja argumentoinnin oletetaan tukevan ryhmän kognitiivista kehitystä.

Sosiaalisesti hajautetun kognition ajatus perustuu havaintoihin, joiden mukaan monet kognitiiviset ongelmat, joita yksittäinen henkilö ei pysty ratkaisemaan, voidaan selvittää yhdistämällä usean yksilön tiedot.

Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa yksilön selitysten ristiriitaisuus, epäjohdonmukaisuus ja rajoittuneisuus tulevat esille, koska vuorovaikutus pakottaa tarkastelemaan omia käsityksiä eri näkökulmista. Kognitiivisten resurssien rajoitukset voidaan ylittää jakamalla kognitiivista kuormitusta usealle toimijalle, joilla on jokaisella rajallinen ajattelukapasiteetti. Tällaisessa prosessissa ajattelun tekeminen ulkoisesti näkyväksi on tärkeää. Tämä tekee mahdolliseksi sen, että oppijat voivat verrata ajatteluaan muiden oppijoiden tulkintoihin.

Kuvitus: Hanna KonolaYhteistoiminnallisessa ryhmässä tehtävät jaetaan osallistujien kesken ja jokainen jäsen on vastuussa vain omasta osuudestaan ongelmanratkaisuprosessissa.

Yhteisöllisen oppimisen ajatus poikkeaa yhteistoiminnallisen oppimisen käsitteestä siinä, että sosiaalisen yhteisön merkitys nähdään syvemmin koko oppimisprosessia ja tiedon rakenteluprosessia ohjaavana tekijänä.

Yhteisöllisessä ryhmässä edellytetään jokaisen osallistujan vastavuoroista panostusta ryhmän yhteiseen pyrkimykseen ratkaista ongelma.

Kuvitus: Hanna Konola